Preguntas frecuentes

Nesta sección pódense consultar as preguntas máis frecuentes sobre os diferentes servizos e informacións que se ofrecen á persoa usuaria.

A Sede Xudicial Electrónica da Administración de Xustiza en Galicia, accesible a través da dirección electrónica https://sede.xustiza.gal, é o medio a través do cal a cidadanía e os profesionais que a representan poden exercer os seus dereitos de acceso á información e aos servizos electrónicos que a Administración de Xustiza en Galicia pon a súa disposición neste espazo, tomando como base o disposto polo Real Decreto-lei 6/2023, do 19 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia en materia de servizo público de xustiza, función pública, réxime local e mecenado.

Desde esta plataforma vostede pode interactuar, por medios electrónicos, durante todos os días do ano e as 24 horas do día, cos órganos xudiciais que conforman a Administración de Xustiza en Galicia. Así, poderá consultar o estado dos expedientes nos que participa ou dos seus sinalamentos, validar a autenticidade e integridade dos documento asinados dixitalmente por esta Administración, ou acceder á información de como presentar directamente aqueles procedementos xudiciais nos que non é precisa a asistencia de letrado/a ou procurador/a.

A comunicación entre o/a cidadán/á e esta sede prodúcese en condicións totalmente seguras e fiables. Para isto, entre outras accións, emprégase un protocolo seguro de comunicacións (https) co que se logran conexións máis seguras na rede. A sede, ademais, utiliza un Certificado de Sede que permite asegurar á cidadanía que o establecemento de comunicacións con esta se realiza a través dunha canle segura e sen intrusión de terceiros.

Por outra banda, á hora de realizar trámites ou acceder á información dun expediente, requírese dispoñer dun certificado electrónico, o medio máis seguro para identificarse nas operacións que se realizan a través da rede e que garante en todo momento a identidade da persoa que está a acceder á información, controlando así que unicamente se proporciona esta información a aqueles que contan con lexítimo dereito de acceso a ela.

Así mesmo, o tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio está suxeito as medidas de seguridade establecidas na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal coas especificidades previstas na Lei Orgánica do Poder Xudicial e na lexislación procesual para a Administración de Xustiza.

É a relación de procedementos e servizos postos a disposición da cidadanía e dos profesionais que a representan pola Administración de Xustiza en Galicia na súa Sede Xudicial Electrónica, detallando as súas particularidades: cales poden ser tramitados electronicamente en todo ou en parte, a normativa aplicable, os formularios normalizados a utilizar en cada caso, a documentación coa que se deben acompañar...

Non. As sedes electrónicas están reguladas por Lei, polo que se lles esixen determinados requisitos e responsabilidades que non se esixen para as oficinas virtuais. En virtude disto, a sede electrónica tampouco é un portal web ao uso pois, aínda que tamén ofrece contidos informativos e servizos, estes últimos sempre requiren de autenticación.

Para consultar o estado no que se atopa un expediente tramitado na Administración de Xustiza en Galicia, no que participa como denunciante ou demandante ou que, como profesional, actúa na defensa dalgunha das partes, só ten que acceder cun certificado dixital á Carpeta do Cidadán ou a do Profesional respectivamente.

Só pode acceder a esta información o/a cidadán/á que presentou a demanda que deu lugar ao procedemento e os profesionais que representan a cada unha das partes que participan neste, verificándose a súa identidade mediante a autenticación con certificado electrónico correspondente.

O certificado electrónico permite identificar electronicamente de forma unívoca a unha persoa.

Nestes momentos a sede electrónica da Administración de Xustiza en Galicia admite o uso dos seguintes sistemas de sinatura electrónica.

O procedemento habitual consiste en realizar a solicitude do certificado a través da web da autoridade de certificación correspondente. Posteriormente, o/a solicitante debe acreditar a súa identidade en algunha das oficinas habilitadas pola certificadora, onde obterá o código de solicitude que lle permitirá abordar o último paso, a descarga do certificado vía Internet.

Nestas ligazóns facilítase a información necesaria para a obtención dos certificados electrónicos de uso máis habitual polas persoas físicas:

O Código de Verificación Electrónica (CVE) serve para comprobar a autenticidade das copias en papel dos documentos asinados electrónicamente. Os documentos electrónicos asinados dixitalmente e publicados pola Administración de Xustiza en Galicia conteñen un CVE impreso no lateral de cada páxina, isto é, un código composto por unha serie de números e letras que identifican, de forma única, o seu contido. Aparece, por exemplo, nas disposicións, actos ou anuncios publicados pola Administración de Xustiza en Galicia.

Asociado a cada procedemento incluído no catálogo de procedementos da Sede Xudicial Electrónica de Galicia pode atopar o conxunto de modelos normalizados recomendados para ser utilizados na súa tramitación, que non só cumpren cos requirimentos establecidos na norma, senón que facilitan o rexistro e entendemento da información presentada por parte dos órganos da Administración de Xustiza en Galicia receptores dos mesmos.

Recibido o localizador, entre no espazo "Acceso profesionais", situado no menú superior da páxina, e seleccione "As miñas descargas", accedendo co seu certificado profesional.

acceso_profesionais

Seleccione "Gravación de vista", introduza o código do localizador, seleccione o órgano xudicial e prema "Buscar". Prema no botón de descarga descarga_expediente para obter a copia e gardala.

descarga_gravacion2

Se ten unha incidencia ou non pode descargar a gravación, comuníqueo seguindo as indicacións que atopa no espazo "Axudámoslle".

Recibido o localizador, entre no espazo "Acceso profesionais", situado no menú superior da páxina, e seleccione "As miñas descargas", accedendo co seu certificado profesional.

acceso_profesionais

Seleccione "Expediente", introduza o localizador e prema en "Buscar". Pode descargar a copia premendo na icona de descarga descarga_expediente.

descarga_expediente

O expediente só poderá ser descargado unha vez, pero poderá visualizalo as veces que o precise, mentres non caduque o localizador que lle foi expedido.

Se ten unha incidencia ou non pode descargar o expediente, comuníqueo seguindo as indicacións que atopa no espazo "Axudámoslle".

Cando teña lugar un exceso de cabida en LexNET, pode presentar a documentación restante de maneira telemática a través do apartado “Solicitudes-Documentación exceso de cabida” do portal ACCEDA-Xustiza, que fai posible o envío dun único ficheiro ZIP de ata 4GB. Deste xeito, toda a documentación que non se puido entregar vía LexNET, pode ser presentada inmediatamente, unida ao escrito, no mesmo momento no que se realiza o rexistro na aplicación de xestión procesual, garantindo así a continuidade do Expediente Xudicial Electrónico.

Os destinatarios deste servizo son: avogadas/os, procuradoras/es, graduadas/os sociais, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Abogacía do Estado, Servizos Xurídicos da Administración Pública, Servizos Xurídicos da Seguridade Social, Letradas/os das Cortes Xerais da Asamblea Lexislativa, administradores concursais...

O emprego de Acceda-Xustiza evita que vostede teña que acudir presencialmente a entregar a documentación pois, o trámite, en lugar de realizarse como se levaba facendo tradicionalmente, de forma presencial, realízase agora a través do formulario dispoñible na páxina.

Se ten dúbidas sobre como realizar a presentación telemática da documentación de exceso de cabida en LexNET mediante ACCEDA-Xustiza, pode consultar esta ficha dirixida a profesionais.

Lembre que, para que sexa posible enviar documentación mediante ACCEDA-Xustiza, previamente debe existir un exceso de cabida en LexNET, que deberá xustificar incorporando ao formulario o escrito de acuse de exceso de cabida que pode descargar desde LexNET no momento en que realiza o envío.

Consulte aquí a ficha dirixida a profesionais na que se indica como enviar a documentación de exceso de cabida en LexNET a través de ACCEDA-Xustiza.

Para solicitar a descarga do contido dun expediente xudicial prema no espazo "Acceso profesionais" e despois seleccione “Os meus procedementos” accedendo co seu certificado profesional.

acceso_profesionais

Na lapela “Profesionais” introduza os datos do procedemento e prema “Buscar”.

buscar

Descargue o expediente xudicial premendo na icona de descarga que é similar a esta descarga_expediente. Despois, realice unha auto-solicitude de descarga, indicando o correo electrónico no que quere recibir a información para a descarga.

solicitude_descarga

Recibirá un correo electrónico unha vez que se procesou a auto-solicitude de descarga coa información para descargar o expediente. Para proceder a realizar a descarga do contido do expediente prema no espazo "Acceso profesionais" e seleccione “As miñas descargas” accedendo co seu certificado profesional.

as_miñas_descargas

Prema no botón “Expediente xudicial”, busque o expediente e prema na icona de descarga e o contido do expediente descargarase nun arquivo .zip.

expediente_xudicial

descarga_exe

Tamén ten dispoñible para consulta esta folla de divulgación cos pasos a seguir para realizar a descarga na Sede Xudicial Electrónica.

  • Pontevedra:Xulgados de Instrución nº1, nº2 e nº3; Xulgados do Penal nº1, nº2, nº3 e nº4; Xulgado do Social nº3 e Sección 2ª da Audiencia Provincial.
  • Lugo: Xulgados do Social nº1, nº2, nº3 e nº4; Xulgados do Contencioso nº1 e nº2 e Xulgados de Primeira Instancia nº1, nº2, n3, nº4 e nº5.
  • Ourense (provincia): Todos.
  • Santiago: Xulgados de Primeira Instancia nº1, nº2, nº3, nº4 e nº5.
  • Vigo: Xulgado de Primeira Instancia nº11; Xulgados do Penal nº1, nº2 e nº3; Xulgados de Instrución nº1, nº2, nº3, nº4, nº5, nº6, nº7 e nº8.
  • Ferrol: Xulgados de Primeira Instancia nº1, nº2, nº3, nº4, nº5, nº6