Aviso legal

Información legal

O ámbito de aplicación da Sede Xudicial Electrónica de Galicia esténdese á totalidade de oficinas xudiciais e fiscais con servizo de rexistro e reparto de Galicia e a outros servizos da Administración de Xustiza en Galicia, así como á cidadanía e profesionais nas súas relacións con esta Administración por medios electrónicos.

Responsabilidade

De acordo co previsto no artigo 4 d a ORDE do 22 de setembro de 2016 pola que se crea e se regula a sede xudicial electrónica de Galicia (https://sede.xustiza.gal):

  • A titularidade da Sede Xudicial Electrónica de Galicia corresponderá a Consellería competente en materia de provisión de medios persoais, materiais e económicos para o funcionamento da Administración de Xustiza en Galicia.
  • A xestión tecnolóxica da Sede Xudicial Electrónica de Galicia será levada a cabo pola entidade institucional con competencia en materia de desenvolvemento tecnolóxico da Administración de Xustiza en Galicia.
  • Serán responsables da xestión e os servizos postos a disposición da cidadanía e profesionais na Sede Xudicial Electrónica de Galicia, os órganos administrativos designados a tal efecto polos departamentos da Xunta de Galicia competentes na materia. Do mesmo xeito, a responsabilidade dos contidos corresponderá ao órgano que orixine dita información.

A Xunta de Galicia non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou dos contidos dos enlaces a páxinas externas a que se fai referencia na web.

A Xunta de Galicia reserva para si a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

Procedementos dispoñibles na Sede Xudicial Electrónica

Guía de procedementos e servizos recolle a relación de procedementos e servizos a disposición dos cidadáns ou os profesionais que os representan dispoñibles desde a sede xudicial electrónica.

Así mesmo, na carpeta do cidadán e no acceso profesionais pode consultarse o estado de tramitación dos expedientes xudiciais permitidos, así como a axenda de sinalamentos vinculados a estes.

Ligazóns a outras páxinas web

Na sede xudicial electrónica de Galicia facilítanse vínculos a páxinas externas sobre as que a Xunta de Galicia non ten control algún, e respecto das cales declina toda responsabilidade.

Reprodución e ligazóns ao portal

A reprodución dos contidos desta sede xudicial electrónica está autorizada sempre que se cite explicitamente a fonte da información, que non se desnaturalice o sentido da información reproducida e que en ningún caso se suxira que a Administración de Xustiza en Galicia apoia ou promove o uso que se fai da información difundida.

A Administración de Xustiza en Galicia poderá solicitar, en calquera momento e sen necesidade de achegar as razóns da devandita solicitude, que se elimine calquera ligazón á sede electrónica, despois do cal o responsable da páxina web enlazante deberá proceder de inmediato á súa eliminación.

Propiedade intelectual

A totalidade dos contidos na sede electrónica, entendendo por estes a título meramente enunciativo os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links, dominios, marcas e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, pertencen á Xunta de Galicia ou a terceiros, cuxos dereitos no seu caso recoñece a Xunta de Galicia, e están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e industrial protexidos pola lexislación nacional e internacional.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie autorización expresa da Xunta de Galicia. A licenza de uso de calquera contido desta sede electrónica, outorgada ao usuario, limítase á descarga do devandito contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros e cítese a fonte dos mesmos.

A utilización non autorizada da información contida na sede electrónica, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial mencionados poden dar lugar ao exercicio das accións que legalmente correspondan e, se procede, ás responsabilidades que do devandito exercicio derívense.

Uso de linguas

Esta sede xudicial electrónica cumpre o artigo 7º do Decreto 201/2011, do 13 de outubro, polo que se regula a presenza da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia na internet, que determina que os contidos e servizos publicaranse, polo menos, en galego e castelán, e que o galego será a lingua de navegación establecida por defecto.

Non obstante, o parágrafo anterior non será de aplicación en aqueles contidos integrados na sede xudicial electrónica que proveñan de vínculos ou sedes electrónicas externas que non teñan o deber de ofrecer contidos ou servizos nestas dúas linguas.

Dereito aplicable e xurisdición competente

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos da presente sede electrónica, será a lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita á sede electrónica ou do uso dos servizos que nela se ofertan, a Xunta de Galicia e o usuario acordan someterse aos Xuíces e Tribunais de Santiago de Compostela.

Privacidade e protección de datos

A política de privacidade da Xunta de Galicia basease en solicitar unicamente os datos estritamente imprescindibles para poder proporcionarlle ás persoas usuarias desta sede os servizos que ten dispoñibles.

Coa súa navegación, vostede presta o consentimento para recibir as cookies que utiliza o Portal, que en ningún caso se empregan para recoller información de carácter persoal. Son de dous tipos:

  • Cookies propias: son enviadas aos seu equipo e xestionadas exclusivamente pola Xunta de Galicia, que só obtén e conserva a información relativa aos datos de sesión e idioma. Estas cookies son necesarias para o correcto funcionamento e visualización do Portal por parte do usuario.
  • Cookies analíticas de terceiro: o Portal usa as cookies da ferramenta Google Analytics, que realiza unha medición e análise estatística da navegación dos usuarios na web, co fin de mellorar os servizos que ofrece o Portal. A información que xera a cookie é directamente transmitida e arquivada por Google. Para garantir o anonimato, Google converte a súa información en anónima truncando a dirección IP antes de almacenala. Tampouco asocia a súa dirección IP truncada a ningún outro dato conservado por Google, nin pode enviar a información recollida por Google Analytics a terceiros salvo cando estea legalmente obrigado a facelo, conforme as condicións de prestación do servizo de Google Analytics. Se vostede desexa denegar o permiso para o tratamento estatístico dos datos ou da información con Google Analytics, prema neste enlace e acceda ao Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics. Lembrámoslle que deberá executar esta acción cada vez que cambie de navegador ou a súa configuración, ou se elimina as cookies, posto que o indicador de denegación se garda nunha cookie

As visitas a esta sede xudicial electrónica realízanse de forma totalmente anónima, sendo unicamente necesario subministrar datos persoais no caso de realizar a través dela algún trámite que requira desta información.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través desta Sede Electrónica estará suxeito as medidas de seguridade establecidas na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal coas especificidades previstas na Lei Orgánica do Poder Xudicial e na lexislación procesual para a Administración de Xustiza.