Lista de servizos dispoñibles

Os servizos que están dispoñibles na sede xudicial electrónica son os que se indican a continuación:

Carpeta Persoal Cidadá ou Profesional

Dentro da Sede Xudicial Electrónica de Galicia cóntase cun espazo persoal orientado á cidadanía e profesionais no que poderán acceder a certa información privada ou servizos con plenas garantías de seguridade. O acceso a este espazo require de autenticación mediante certificado dixital.

cidadanía poderán acceder ao estado dos distintos procedementos nos que participan como denunciantes ou demandantes, así como aos sinalamentos relacionados con estes.

Os profesionais poderán acceder tamén ao estado dos expedientes dos que forman parte, neste caso independentemente do rol  do seu representado.

En consonancia coa evolución da Administración Xudicial electrónica incorporaranse, paulatinamente, nestes espazos da Sede Xudicial Electrónica de Galicia novos servizos, na procura dunha máis áxil e mellor relación dos cidadáns e os profesionais que os representan coa Administración de Xustiza en Galicia.

Procedemento monitorio

Mediante este procedemento é posible reclamar, sen necesidade de avogado/a e procurador/a, o pago de débedas monetarias de calquera importe, sempre que se reúnan os requirimentos legalmente previstos e se dispoña dos documentos acreditativos que esixe este tipo de procedemento.

Pode consultar aquí como levar a cabo este proceso e descargar os formularios oportunos.

Procedemento monitorio na xurisdición social

Mediante este procedemento é posible reclamar, sen necesidade de avogado/a e procurador/a, débedas monetarias líquidas, determinadas, vencidas e esixibles de calquera contía, sempre que se reúnan os requirimentos legalmente previstos e se dispoña dos documentos acreditativos que esixe este tipo de procedemento. O seu obxecto limítase a reclamacións de carácter económico orixinarios dunha relación laboral entre empregado e empresario, non podendo estenderse a outro tipo de obrigas.

Pode consultar aquí como levar a cabo este proceso e descargar os formularios oportunos.

Procedemento xurisdición voluntaria

Mediante este procedemento é posible que o titular de dereitos ou intereses lexítimos poida promover un expediente de xurisdición voluntaria sen necesidade de avogado/a e procurador/a naqueles casos nos que se reúnan os requirimentos legalmente previstos.

Considéranse expedientes de xurisdición voluntaria para os efectos da Lei de Xurisdición Voluntaria aqueles que requiran a intervención dun órgano xurisdicional para a tutela de dereitos e intereses en materia de Dereito civil e mercantil e nos que non exista controversia que deba substanciarse nun proceso contencioso.

Pode consultar aquí como levar a cabo este proceso e descargar os formularios oportunos.

Procedemento demanda de xuízo verbal

Mediante este procedemento é posible reclamar a través de xuízo verbal cantidades que non excedan de 2.000 € mediante a presentación dun escrito de demanda sen a intervención nin de avogado/a nin de procurador/a.

Pode consultar aquí como levar a cabo este proceso e descargar os formularios oportunos.

Procedemento conciliación

Mediante este procedemento é posible poñer fin a un conflito entre particulares mediante unha solicitude amigable pactada entre as partes, sen necesidade de avogado/a nin procurador/a, sempre que este procedemento se utilice coa finalidade de chegar a un acordo para evitar un preito.

Pode consultar aquí como levar a cabo este proceso e descargar os formularios oportunos.

Execución de título xudicial (civil/social)

Para as execucións de títulos xudiciais de orde civil, segundo o disposto no artigo 539.1 da Lei de Axuizamento Civil (LAC), non será preceptiva a intervención de avogado e procurador, e, por tanto, poderán presentarse a través da Sede Xudicial Electrónica, os escritos iniciadores dos procedementos de execución derivados de procesos declarativos nos que dita intervención tampouco o sexa (procedementos monitorios e verbais cuxa contía non exceda de 2.000 €).

Para poder presentar a demanda de execución deben transcorrer 20 días desde a firmeza da resolución cuxa execución se solicita, segundo establece o artigo 548 da LAC.

Respecto a as execucións da orde social, segundo dispón o artigo 237 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social, poderase solicitar a execución das resolucións recaídas en procedementos de orde social mediante a presentación de escrito do interesado sen necesidade da intervención de avogado/a nin procurador/a.

Pode consultar aquí como levar a cabo este proceso e descargar os formularios oportunos.

Procedemento de xurisdición voluntaria en materia de persoas

A Lei 15/2015, do 2 de xullo, da Xurisdición Voluntaria (LJV), regula os expedientes de xurisdición voluntaria que se tramitan ante os órganos xurisdicionais.

Considéranse expedientes de xurisdición voluntaria para os efectos da LJV:

Todos aqueles que requiran a intervención dun órgano xurisdicional para a tutela de dereitos e intereses en materia de dereito civil e mercantil.

Aqueles nos que non exista controversia que deba resolverse nun proceso contencioso.

Poderán promover expedientes de xurisdición voluntaria e intervir neles quen sexa titulares de dereitos ou intereses lexítimos ou cuxa lexitimación lles veña conferida legalmente sobre a materia que constitúa o seu obxecto, sen prexuízo dos casos no que o expediente poida iniciarse de oficio ou a instancia do Ministerio Fiscal.

Pode consultar aquí como levar a cabo este proceso e descargar os formularios oportunos.

Procedemento de consignación xudicial

A consignación consiste en por a disposición do acredor da cousa debida por parte do debedor cando non é posible a súa entrega a aquel ou se nega a recibila.

Para os casos en que a conciliación se realice ante o órgano xudicial, a Lei 15/2015, do 2 de xullo, da Xurisdición Voluntaria establece este procedemento, no que non será necesaria a intervención de avogado nin procurador.

No caso de que se produza oposición da outra parte, continuarase o procedemento polos trámites do xuízo verbal.

Pode consultar aquí como levar a cabo este proceso e descargar os formularios oportunos.

Presentación de ditame pericial

O Servizo de Presentación de escritos de tipo ditame pericial permite aos peritos realizar a presentación telemática de ditames periciais.

Pode consultar aquí como levar a cabo este proceso e descargar os formularios oportunos.

Código Seguro de Verificación (CSV)

Servizo para a validación da sinatura electrónica e a integridade e autenticidade dun documento asinado dixitalmente por un ou varios representantes da Administración de Xustiza en Galicia a partir do seu Código Seguro de Verificación.

Servizo de verificación de documentos asinados.

Queixas e suxestións

Espazo para a formulación de queixas e suxestións con respecto ao servizo que presta a Sede Xudicial Electrónica de Galicia.

Acceda premendo aquí.