Protección de datos

A visita a esta Sede Electrónica realízase de forma totalmente anónima. Só é necesario subministrar datos persoais no caso de realizar algún trámite a través dela que requira desta información.

O tratamento de datos persoais na Administración de Xustiza en Galicia é competencia do Consejo General del Poder Judicial ou da Axencia Española de Protección de Datos, segundo se trate de información e actuacións relacionadas con ficheiros xurisdicionais ou non xurisdicionais, respectivamente.

En calquera caso, a política de privacidade aplicada na Administración de Xustiza en Galicia baséase en solicitar unicamente os datos estritamente imprescindibles para poder proporcionarlle aos/ás usuarios/as desta Sede Xudicial Electrónica os servizos que ten dispoñibles.

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio estará suxeito ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos ou RXPD), na Directiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais por parte das autoridades competentes para fins de prevención, investigación, detección ou axuizamento de infraccións penais ou de execución de sancións penais, e á libre circulación de ditos datos e pola que se derroga a Decisión Marco 2008/977/JAI do Consello, e no resto da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, coas especificidades previstas, na Lei Orgánica do Poder Xudicial e na lexislación procesual, para a Administración de Xustiza.

Nos seguintes enlaces facilítase información específica relacionada coa protección de datos de carácter persoal no ámbito da Administración de Xustiza en Galicia, competencia do Consejo General del Poder Judicial ou da Axencia Española de Protección de Datos, segundo se trate de información e actuacións relacionadas con ficheiros xurisdicionais ou non xurisdicionais, respectivamente, nos termos recollidos no artigo 236 nonies da Lei Orgánica do Poder Xudicial.