Procedemento conciliación

A Lei 15/2015, do 2 de xullo, da Xurisdición Voluntaria (LJV), no seu artigo 141.3 prevé a posibilidade de poñer fin a un conflito entre particulares mediante unha solicitude amigable pactada entre as partes, sen necesidade de avogado/a nin procurador/a, a través do Procedemento de Solicitude de Conciliación, sempre que este procedemento se utilice coa finalidade de chegar a un acordo para evitar un preito.

Non se admitirán a trámite as peticións de conciliación que:

 • Se utilicen para unha finalidade distinta á consecución dun acordo co fin de evitar un preito.

 • Supoñan un manifesto abuso de dereito ou entrañen fraude de lei ou procesual.

 • Formúlense en relación con:

 • - Os xuízos en que estean interesados os menores e as persoas que non se atopen legalmente capacitadas para a administración dos seus propios bens.
 • - Os xuízos en que estean interesados o Estado, as Comunidades Autónomas e as demais Administracións públicas, Corporacións ou Institucións de igual natureza.
 • - O proceso de reclamación de responsabilidade civil contra Xuíces e Maxistrados.
 • - En xeral, os xuízos nos que se promovan materias non susceptibles de transacción nin compromiso.

É dicir, a tramitación do expediente limítase á celebración dun acto de conciliación na que o solicitante expoñerá a súa reclamación cos fundamentos en que a apoie e o requirido contestará o que crea conveniente. Os intervenientes poderán exhibir ou achegar calquera documento no que funden as súas alegacións e o Secretario Xudicial ou o Xuíz de Paz tentará poñelos de acordo.

Taxas:

Este procedemento non contempla o pago de taxas xudiciais.

Gastos:

Os gastos que ocasionase o acto de conciliación serán de conta do que o promovese.

Para iniciar un Procedemento de Solicitude de Conciliación, cando se cumpran os requisitos antes citados, hase de presentar unha solicitude por escrito ante o órgano competente.

Na solicitude incluiranse:

- Os datos e circunstancias de identificación do solicitante e do requirido ou requiridos de conciliación.

- O domicilio ou os domicilios en que poden ser citados.

- O obxecto da conciliación que se pretenda e a data, determinando con claridade e precisión cal é o obxecto da avinza.

A confección do escrito tamén poderá realizarse mediante impreso ou formulario normalizado posto a disposición dos cidadáns a través da Sede Xudicial Electrónica, nos decanatos, servizos comúns, órganos xurisdicionais e nas Oficinas de Atención ao Cidadán.

DOCUMENTOS

- O solicitante poderá acompañar á solicitude de conciliación aqueles documentos que considere oportunos.

A presentación da solicitude levarase a cabo no Servizo Común de Rexistro e Repartición dos Xulgados aos que corresponde o domicilio do requirido ou no Xulgado de Primeira Instancia correspondente no caso de que este fose único no partido Xudicial ou a través da Sede Xudicial Electrónica no caso de que esta funcionalidade estivese operativa.

Pode atopar a localización e datos dos Decanatos e servizos comúns no Directorio Xudicial

Lei 15/2015, do 2 de xullo, da Xurisdición Voluntaria (artigo 8, artigos 139 a 148)

No artigo 8 da Lei 15/2015 indica que as disposicións da Lei de Axuizamento Civil serán de aplicación supletoria aos expedientes de xurisdición voluntaria en todo o non regulado pola Lei de Xurisdición Voluntaria, por tanto tamén será de aplicación a seguinte normativa:

Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de Axuizamento Civil

Lei 42/2015, do 5 de outubro, de reforma da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de Axuizamento Civil

É un medio para alcanzar un acordo entre os interesados co fin de evitar un preito.

Pódese realizar a solicitude de conciliación cando a finalidade da mesma sexa alcanzar un acordo co fin de evitar un preito, se se realiza este procedemento cunha finalidade distinta e que supoña un manifesto abuso de dereito ou entrañe fraude de lei ou procesual terá como consecuencia a inadmisión de plano da petición.

Non se admitirán a trámite as peticións de conciliación que se formulen en relación con:

 • Os xuízos en que estean interesados os menores e as persoas que non se atopen legalmente capacitadas para a administración dos seus propios bens.

 • Os xuízos en que estean interesados o Estado, as Comunidades Autónomas e as demais Administracións públicas, Corporacións ou Institucións de igual natureza.

 • O proceso de reclamación de responsabilidade civil contra Xuíces e Maxistrados.

 • En xeral, os xuízos nos que se promovan materias non susceptibles de transacción nin compromiso.

A competencia dependerá da materia do acto de conciliación e da súa contía. Así a competencia pertencerá a:

 • Os Xuíces de Paz se a contía da petición fose inferior a 6.000 € e non se tratase de cuestións atribuídas aos Xulgados do Mercantil.

 • O Secretario xudicial do Xulgado do Mercantil se se tratase de materias da súa competencia.

 • O Secretario Xudicial do Xulgado de Primeira Instancia no resto dos casos nos que as materias da conciliación non se atribúan ao Xuíz de Paz nin ao Secretario Xudicial do Xulgado do Mercantil.

En xeral a competencia territorial e por tanto o destino da solicitude será o órgano responsable do partido xudicial no que se atopa o domicilio do requirido.

Se o requirido fora persoa xurídica, será así mesmo competente o do lugar do domicilio do solicitante, sempre que no devandito lugar teña o requirido delegación, sucursal, establecemento ou oficina aberta ao público ou representante autorizado para actuar en nome da entidade, debendo acreditar dita circunstancia.

Se tras a realización das correspondentes investigacións sobre o domicilio ou residencia, estas fosen infrutuosas ou o requirido de conciliación fose localizado noutro partido xudicial, o Secretario xudicial ditará decreto ou o Xuíz de Paz auto dando por terminado o expediente, facendo constar tal circunstancia e reservando ao solicitante da conciliación o dereito para promover de novo o expediente ante o Xulgado competente.

O expediente de solicitude de conciliación deberá iniciarse mediante solicitude por escrito ante o órgano competente do que intente a conciliación, esta solicitude deberá incluír:

 • Os datos e circunstancias de identificación do solicitante e do requirido ou requiridos de conciliación.

 • O domicilio ou os domicilios en que poden ser citados.

 • O obxecto da conciliación que se pretenda e a data, determinando con claridade e precisión cal é o obxecto da avinza.

A confección do escrito tamén poderá realizarse mediante impreso ou formulario normalizado posto a disposición dos cidadáns a través da Sede Xudicial Electrónica, nos decanatos, servizos comúns, órganos xurisdicionais e nas Oficinas de Atención ao Cidadán.

O escrito ou formulario, debidamente cumprimentado no que se formula a petición inicial de conciliación debe constar asinado polo solicitante.

O solicitante poderá acompañar á solicitude aqueles documentos que considere oportunos.

A presentación da solicitude levarase a cabo no Servizo Común de Rexistro e Repartición dos Xulgados aos que corresponde o domicilio do requirido ou no Xulgado de Primeira Instancia correspondente no caso de que este fose único no partido Xudicial ou a través da Sede Xudicial Electrónica no caso de que esta funcionalidade estivese operativa.

Pode atopar a localización e datos dos Decanatos e servizos comúns no Directorio Xudicial

Non, nos expedientes de conciliación non se esixe a intervención de Avogado nin de Procurador.

A Lei de Xurisdición Voluntaria permite que as partes comparezan por medio de Procurador, sendo nese caso de aplicación as normas sobre representación recollidas no Título I do Libro I da Lei de Axuizamento Civil.

Nos cinco días hábiles seguintes a aquel no que se presente a solicitude de conciliación, o Secretario Xudicial ou o Xuíz de Paz, ditará resolución sobre a admisión da solicitude de conciliación e citará aos interesados, sinalando o día e hora en que ha de ter lugar o acto de conciliación.

Entre a citación e o acto de conciliación deberán mediar polo menos cinco días. En ningún caso poderá demorarse a celebración do acto de conciliación máis de dez días desde a admisión da solicitude.

Deberán comparecer ao acto de conciliación as partes interesadas no mesmo, é dicir a persoa solicitante da conciliación e o requirido ou requiridos de conciliación.

A non comparecencia das partes interesadas terá os seguintes efectos:

 • Se o solicitante non comparecese nin alegase causa para non concorrer, teráselle por desistido e arquivarase o expediente. O requirido poderá reclamar ao solicitante a indemnización dos danos e prexuízos que a súa comparecencia orixinoulle, se o solicitante non acreditase que a súa incomparecencia debeuse a xusta causa. Da reclamación darase traslado por cinco días ao solicitante, e resolverá o Secretario xudicial ou o Xuíz de Paz, sen ulterior recurso, fixando, no seu caso, a indemnización que corresponda.

 • Se o requirido de conciliación non comparecese nin alegase causa para non concorrer, poñerase fin ao acto, téndose a conciliación por tentada para todos os efectos legais. Se, sendo varios os requiridos, concorrese só algún deles, celebrarase con el o acto e terase por tentada a conciliación en canto aos restantes.

Se o Secretario xudicial ou o Xuíz de Paz, no seu caso, considerase acreditada a xusta causa alegada polo solicitante ou requirido para non concorrer, sinalarase novo día e hora para a celebración do acto de conciliación no prazo dos cinco días seguintes á decisión de suspender o acto.

A celebración do acto de conciliación producirase do seguinte modo:

 • O solicitante expoñerá a súa reclamación manifestando os fundamentos en que a apoie.

 • O requirido contestará o que crea conveniente.

 • Os intervenientes poderán exhibir ou achegar calquera documento en que funden as súas alegacións.

 • Se non houbese avinza entre os interesados, o Secretario xudicial ou o Xuíz de Paz procurará avilos, é dicir poñelos de acordo, permitíndolles replicar e contrarreplicar, se quixesen e iso puidese facilitar o acordo.

 • Se se alegase algunha cuestión que poida impedir a válida prosecución do acto de conciliación darase por terminado o acto e terase por tentada a conciliación sen máis trámites.

 • Se houbese conformidade entre os interesados en todo ou en parte do obxecto da conciliación, farase constar detalladamente nun acta todo canto acorden e que o acto terminou con avinza así como os termos da mesma, debendo ser asinada polos comparecentes.

 • Se non se puidese conseguir acordo algún, farase constar que o acto terminou sen avinza.

 • O desenvolvemento da comparecencia rexistrarase, se fose posible, en soporte apto para a gravación e reprodución do son e da imaxe, de conformidade co disposto na Lei de Axuizamento Civil.

 • Finalizado o acto, o Secretario xudicial ditará decreto ou o Xuíz de Paz ditará auto facendo constar a avinza ou, no seu caso, que se tentou sen efecto ou que se celebrou sen avinza, acordándose o arquivo definitivo das actuacións.

Si, o testemuño do acta xunto co decreto do Secretario xudicial ou do auto do Xuíz de Paz facendo constar a avinza das partes no acto de conciliación, levará aparellada execución. A outros efectos, o convido terá o valor e eficacia dun convenio consignado en documento público e solemne.

Contra o convido no acto de conciliación só poderá exercitarse a acción de nulidade polas causas que invalidan os contratos. A demanda exercitando a acción de nulidade deberá interpoñerse nun prazo de quince días desde que se celebrou a conciliación ante o tribunal competente e se sustanciará polos trámites do xuízo que corresponda á súa materia ou contía.

Acreditado o exercicio da acción de nulidade, quedará en suspenso a execución do convido no acto de conciliación ata que se resolva definitivamente sobre a acción exercitada.

Os gastos que ocasionase o acto de conciliación serán de conta do que o promovese.