Procedemento demanda de xuízo verbal

A Lei de Axuizamento Civil (LEC) prevé a posibilidade de reclamar a través de xuízo verbal cantidades que non excedan de 2.000 € mediante a presentación dun escrito de demanda sen a intervención nin de avogado nin de procurador

O xuízo verbal está regulado nos artigos 437 a 447 da LEC.

Taxas:

Este procedemento non contempla o pago de taxas xudiciais.

Nos xuízos verbais nos que non se actúe con avogado e procurador, o demandante poderá formular unha demanda sucinta, na que presentará un escrito de demanda que incluirá a seguinte información:

  - Os datos e circunstancias de identificación da persoa que presenta a demanda e o domicilio ou os domicilios en que pode ser citado. É importante achegar tamén o número de teléfono e/ou unha dirección de correo electrónico para axilizar as comunicacións.

  - Os datos e circunstancias de identificación da/s persoa/s ou entidade/s contra a/s que se dirixe a reclamación, así como o/os domicilio/s en que poida/n ser citadas, podendo designar como tal/es:

  • O que apareza no padrón municipal.

  • O que apareza en Rexistro oficial ou en publicacións de colexios profesionais, se se tratase dunha entidade ou empresa ou un profesional colexiado.

  • Onde desenvolva a súa actividade profesional ou traballo non ocasional.

  • Onde poida ser localizada.

  • O domicilio do administrador, xerente ou apoderado (se se demanda a unha empresa mercantil) ou o do presidente, membro ou xestor da Xunta de calquera asociación que aparecese nun Rexistro oficial.

  • Como no apartado anterior, será moi útil que achegue tamén os teléfonos e/ou direccións de correo electrónico.

  - Exposición da petición realizada de maneira clara e precisa.

  - De forma breve, os feitos fundamentais ou motivos nos que se basea a súa reclamación.

  - A cantidade que reclama e, no seu caso, os intereses e as costas.

Para presentar a demanda poderase cumprimentar un impreso ou formulario normalizado posto a disposición dos cidadáns a través da Sede Xudicial Electrónica, nos decanatos, servizos comúns, órganos xurisdicionais e nas Oficinas de Atención ao Cidadán.

DOCUMENTOS

En aplicación do disposto na LEC, xunto coa demanda se deberán acompañar todos os documentos nos que funde o seu dereito á tutela xudicial que pretende. Estes poden ser: facturas, recibos, ditames, informes, medios de reprodución de son e imaxe ou outros electrónicos.

Deste xeito unicamente poderán achegarse novos documentos no acto da vista, de maneira excepcional, nos supostos previstos no art.270 da LEC.

A presentación da solicitude poderá presentarse por calquera medio, incluíndo os previstos na normativa de acceso electrónico dos cidadáns á Administración de Xustiza.

Por iso a presentación da solicitude levará a cabo no Servizo Común de Rexistro e Repartición dos Xulgados aos que corresponde o domicilio do demandado ou no Xulgado de Primeira Instancia correspondente no caso de que este fose único no partido Xudicial ou a través da Sede Xudicial Electrónica no caso de que esta funcionalidade estivese operativa.

Pode atopar a localización e datos dos Decanatos e servizos comúns no Directorio Xudicial

A Lei de Axuizamento Civil (LEC) prevé a posibilidade de reclamar, a través do Xuízo Verbal, cantidades que non excedan de 2.000 euros, sen necesidade de estar asistido de avogado/a e procurador/a. Este procedemento está regulado nos artigos 437 a 447 da Lei de Axuizamento Civil do 7 de xaneiro de 2000.

As reclamacións de cantidade que por razón da contía deban tramitarse a través deste Xuízo Verbal, non precisan da intervención obrigatoria de avogado e procurador cando dita contía non exceda de 2.000 euros.

De conformidade co criterio seguido maioritariamente polas Audiencias Provinciais, hase de entender preceptiva a intervención de avogado/a e procurador/a para o suposto contemplado no artigo 250.1-8º da Lei de Axuizamento Civil, relativo ás reclamacións por alimentos debidos, e para o regulado no artigo 250.1-1º da devandita norma, que prevé a tramitación a través do Xuízo Verbal, calquera que sexa a contía, das reclamacións de cantidades por falta de pagamento de rendas e cantidades debidas e as que, igualmente, con fundamento na falta de pagamento da renda ou cantidades debidas polo arrendatario, ou na expiración do prazo fixado contractual ou legalmente, pretendan que o dono, usufrutuario ou calquera outra persoa con dereito a posuír unha leira rústica ou urbana dada en arrendamento, ordinario ou financeiro ou en aparcería, recuperen a posesión da devandita leira.

Para iniciar un Xuízo Verbal en reclamación de cantidade que non exceda de 2.000 euros hase de presentar un escrito de demanda, podendo utilizar para o efecto os impresos normalizados. Na demanda ten que constar:

 • - Os seus datos persoais e de identificación, así como o/os domicilio/s a efectos de notificación. É moi importante que achegue tamén o número de teléfono e/ou unha dirección de correo electrónico, xa que estes datos permiten que as comunicacións sexan máis áxiles.

 • - Os datos persoais e demais circunstancias da/s persoa/s ou entidade/es contra a/s que se dirixe a reclamación, así como o/os domicilio/s en que poida/n ser citada/s, podendo designar como tal/es:

  • O que apareza no padrón municipal.

  • O que apareza en Rexistro oficial ou en publicacións de colexios profesionais, se se tratase dunha entidade ou empresa ou un profesional colexiado.

  • Onde desenvolva a súa actividade profesional ou traballo non ocasional.

  • Onde poida ser localizada.

  • O domicilio do administrador, xerente ou apoderado (se se demanda a unha empresa mercantil) ou o do presidente, membro ou xestor da Xunta de calquera asociación que aparecese nun Rexistro oficial.

  • Como no apartado anterior, será moi útil que achegue tamén os teléfonos e/ou direccións de correo electrónico.

 • - De forma breve, os feitos ou motivos nos que se basea a súa reclamación.

 • - A cantidade que reclama e, no seu caso, os intereses e as costas.

En aplicación do disposto no art. 265.1.1 da LEC, xunto coa demanda deberán acompañarse todos os documentos nos que funde o seu dereito á tutela xudicial que pretende. Estes poden ser: facturas, recibos, ditames, informes, medios de reprodución de son e imaxe ou outros electrónicos.

Deste xeito unicamente poderán achegarse novos documentos no acto da vista, de maneira excepcional, nos supostos previstos no art.270 da LEC. Se se trata de documentos públicos, poderán presentarse por copia simple. Se a parte contraria impugna a súa autenticidade, poderá levar aos autos orixinal, copia ou certificación cos requisitos necesarios para que xurda os seus efectos probatorios.

No caso de que sexan documentos privados, deberá presentalos por orixinal ou mediante copia autenticada por funcionario/a competente. Se só dispón de copia simple, poderá presentar esta, que terá os mesmos efectos que o orixinal, sempre que a súa validez non se cuestione por calquera das outras partes. Coa demanda haberá de presentar tantas copias da mesma e dos documentos como persoas ou entidades contra as que se dirixiu a reclamación.

Se a cantidade reclamada é inferior a 2.000 euros, está exento do pago da taxa polo exercicio da potestade xurisdicional na orde civil e, consecuentemente, non estará obrigado/á presentar o exemplar para a Administración de Xustiza do modelo 696, salvo que os documentos que fundamenten o seu escrito de demanda teñan o carácter de títulos executivos extraxudiciais conforme ao establecido no artigo 517 da Lei de Axuizamento Civil.

Neste último caso, deberase acompañar devandito exemplar do modelo 696 co ingreso debidamente validado e, no seu caso, o xustificante de pago do mesmo, o cal pode encher e, no seu caso, presentar e imprimir a través do portal da Axencia Estatal da Administración Tributaria na internet (www. agenciatributaria.es) ou ben directamente na dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es.

Se non o acompaña, o/a secretario/a xudicial requiriralle para que dentro dun prazo o achegue, non dando curso ao escrito de demanda ata que tal omisión se emende. Se non achegase o xustificante no prazo concedido, poderase dar lugar á preclusión do acto procesual e á consecuente continuación ou finalización do procedemento, segundo proceda.

Como regra xeral, o escrito ou impreso de demanda deberá presentalo no Xulgado de Primeira Instancia do domicilio da persoa demandada. Cando se dirixa contra sociedades, empresarios/ as ou profesionais con relación á súa actividade empresarial ou profesional poderán tamén presentarse no Xulgado de Primeira Instancia do lugar onde desenvolvan a súa actividade. Con todo, nalgún caso (por exemplo, se a reclamación deriva da normativa, nacional ou internacional, sobre o transporte) a competencia pode corresponder ao Xulgado do Mercantil.

Teranse en conta as seguintes excepcións:

 • Se a cantidade reclamada non excede de 90 euros e o municipio do domicilio da persoa demandada carece de Xulgado de Primeira Instancia, o escrito ou impreso de demanda, deberá presentalo no Xulgado de Paz, que será o competente.

 • Nas demandas de reclamación de rendas impagadas en arrendamentos de inmobles, o escrito ou impreso de demanda deberá presentalo no Xulgado de Primeira Instancia do lugar en que estea sita a leira.

 • Nas reclamacións derivadas de accidentes de tráfico, o escrito ou impreso de demanda debe presentalo no Xulgado de Primeira Instancia correspondente ao lugar do sinistro

Os trámites antes do xuízo ou vista son os seguintes:

 • Presentada a demanda, e unha vez admitida, o Xulgado entregará unha copia á persoa demandada e citaráselles a un xuízo ou vista que se celebrará ante o/a xuíz/a.

 • A este acto deberá acudir con todas as probas que considere oportunas e que non presentase co escrito de demanda.

 • Se a persoa que realiza a demanda necesita que o Xulgado cite a algunha persoa como testemuña, que non poida presentar, deberá solicitalo nos tres días seguintes á recepción da súa citación, indicando o seu nome completo e dirección para que aquel encárguese de citarlle.

 • A persoa demandada achegará no acto da vista do xuízo os documentos, medios, instrumentos, ditames e informes relativos ao fondo do asunto que pretenda facer valer.

 • A parte demandante unicamente poderá achegar novos documentos non achegados xunto coa demanda inicial nos supostos excepcionais previstos no art.270 da Lei de Axuizamento Civil.

Ambas as partes deberán comparecer no día e hora sinalados para a celebración do xuízo ou vista.

A non comparecencia terá os seguintes efectos:

 • Se a persoa demandante non asiste ao xuízo, teráselle por desistido/a, impoñeráselle o importe das costas e condenaráselle a indemnizar á persoa demandada que comparecese se este o solicita e acredita os danos e prexuízos sufridos.

 • Se non asiste o demandado/a, declararáselle en rebeldía e continuará o xuízo sen a súa asistencia.

No xuízo, a persoa demandante deberá expoñer as razóns ou argumentos en que basea a súa reclamación, e a persoa demandada, as súas alegacións.

Tamén deberán propoñer as probas que consideren oportunas, incluíndo o interrogatorio da outra parte, e practicaranse nese acto as que o/a xuíz/a admita.

Celebrado o xuízo, o/a xuíz/a ten un prazo de dez días para ditar sentenza.

Non caberá recurso de apelación contra as sentenzas ditadas nun Xuízo Verbal por razón da contía cando esta non supere os 3.000 euros, sendo, por tanto, firme a sentenza

Firme a sentenza, e transcorridos vinte días desde a notificación da mesma á persoa condenada ao pago, pode pedir a súa execución se esta non pagou voluntariamente as cantidades establecidas naquela.

A DEMANDA DE EXECUCIÓN

A execución dunha sentenza poderá ser solicitada por aquela persoa a quen lle resulte favorable, presentando ante o Xulgado un escrito de demanda. Na demanda de execución deberá indicar:

 • 1. Os seus datos persoais.

 • 2. O Xulgado que tramitou o Xuízo Verbal e o número de procedemento que se asignou a este.

 • 3. A solicitude de que se despache a execución, identificando a sentenza cuxa execución pretende.

 • 4. A cantidade que se reclama, incluíndo, no seu caso, os intereses que se puideron devengar ata a data de presentación da demanda, máis outra cantidade que se prevexa para os intereses e costas da execución. Esta cantidade é provisional e non pode superar o 30% da suma principal, salvo que se xustifique debidamente.

 • 5. Os bens que coñeza da persoa debedora susceptibles de ser embargados e se considera que son suficientes para cubrir as cantidades reclamadas. De non coñecer bens que se poidan embargar ou considerar que estes son insuficientes, pode solicitar ao Xulgado que os pescude, debendo indicar as entidades financeiras, organismos públicos e persoas físicas ou xurídicas que poidan facilitar a relación deses bens, expresando brevemente as razóns polas que estima que dispoñen de información sobre o patrimonio da referida persoa.

TRAMITACIÓN DO PROCESO DE EXECUCIÓN

O Xulgado examinará a demanda presentada e, de cumprirse os requisitos legalmente establecidos, ditará unha resolución despachando a execución solicitada, na que acordará o embargo dos bens da persoa debedora (executado/a) para cubrir as cantidades reclamadas e/ou, no seu caso, a investigación dos seus bens.

Se é necesario, requirirase ao debedor/a para que designe bens. Contra a resolución que dite o Xulgado acordando a execución, o executado/a poderá opoñerse alegando a caducidade (se transcorreron máis de cinco anos desde a firmeza da sentenza, sen que se interpuxese a correspondente demanda de execución), o pago ou cumprimento do ordenado na sentenza, ou os pactos ou tratos aos que chegasen as partes para evitar a execución, sempre que o acordado conste en documento público.