Procedemento monitorio na xurisdicción social

A Lei 36/2011 de 10 de outubro, Reguladora da xurisdicción Social (LRJS), no seu artigo 101 prevé a posibilidade de reclamar, sen necesidade de avogado/a e procurador/a, a través do Procedemento Monitorio do Social , débedas monetarias líquidas, determinadas, vencidas e esixibles de calquera contía, sempre que se reúnan os requirimentos legalmente previstos e se dispoña dos documentos acreditativos que esixe este tipo de procedemento:

 • Líquida: que se pode expresar numericamente ou como resultado dunha sinxela operación aritmética.

 • Determinada: coñecese con exactitude o montante e iste non supera os 6000 euros.

 • Vencida: desde o momento de presentación da solicitude debe terse superado o prazo dispoñible para o seu pagamento.

 • Esixible: estando o debedor obrigado ao seu pagamento.

 • Derivada da súa relación laboral: en caso de non existir unha relación laboral entre as partes, calquera outra débeda deberá tramitarse mediante un Proceso monitorio na xurisdicción civil.

E dicir, o seu obxecto limítase a reclamacións de carácter económico orixinarios dunha relación laboral entre empregado e empresario, non podendo extenderse a outro tipo de obrigas. Tampouco serve para aqueles supostos nos que dende o inicio sexa necesaria unha declaración do Xuíz.

Taxas:

Este procedemento non contempla o pago de taxas xudiciais.

Para comezar un Proceso Monitorio, cando se cumpran os requisitos antes citados, débese presentar por escrito unha petición inicial. Dita petición presentarase, preferentemente, por medios informáticos, de dispoñer deles, podendo extenderse no modelo o formulario que se facilite a tal efecto. Na mesma débese facer constar:

- A identidade completa e precisa do empresario/a debedor/a, datos de identificación fiscal, domicilio completo e demáis datos de localización, e no seu caso de comunicación, por medios informáticos e telefónicos, tanto do demandante como do demandado/a.

- O detalle e desglose dos concretos conceptos, cantías e períodos reclamados.

DOCUMENTOS

Xunto cá petición inicial deberá acompañar algún ou algúns dos seguintes documentos:

- Copia do contrato, recibos de salarios, comunicación empresarial ou recoñecemiento da débeda, certificado ou documento de cotización ou informe de vida laboral, ou outros documentos análogos dos que resulte un principio de proba da relación laboral e da cantía da débeda.

- Documentación xustificativa de intentar a previa conciliación ou mediación, cando éstas sexan esixibles, ante o servizo administrativo correspondente ou ante o órgano que asuma estas funcións si se constituiron en virtude de acordos interprofesionales ou de convenios colectivos.

Si se trata de documentos privados, deberá presentalos por orixinal ou mediante copia autenticada ó funcionario/a competente. Si sólo dispón de copia simple, poderá presentar ésta, que surtirá os mesmos efectos que o orixinal, sempre que a súa validez non se cuestione polas outras partes.

A presentación da solicitude levarase a cabo no Servizo Común de Rexistro e Reparto (Decanato) ou directamente no xulgado, para o suposto de que este fose único no partido xudicial, do partido xudicial ao que corresponde o domicilio ou residencia do demandado.

No caso de que este domicilio non se coñecese, pode presentarse no partido xudicial no que o debedor puidera ser atopado ou, no caso de tratarse de gastos de Comunidades de propietarios, no que corresponde ao municipio no que se atopa a finca.

Pode atopar a localización e datos dos Decanatos e Servizos comúns no Directorio Xudicial.

Trátase dun procedemento xudicial que se caracteriza por ser unha vía rápida e áxil para a reclamación de débedas de carácter dinerario derivadas da relación laboral do empregado frente ó empresario que non se atope en situación de concurso.

Pode solicitalo calquer cidadán con ou sen avogado procurador.

Despois do requirimento darase traslado polo mismo prazo de dez días ó Fondo de Garantía Salarial, prazo que se apmliará dez días máis, para o caso de que manifestase que se necesita efectuar averiguacións sobre os feitos da solicitude.

A débeda, ademais de ser líquida, determinada, esixible e estar vencida, deberá acreditarse mediante algunha das seguintes maneiras:

 • As reclamacións de carácter colectivo que se poidesen formular pola representación dos traballadores.

 • As reclamacións que se interpoñan contra as Entidades xestoras ou colaboradoras da Seguridade Social.

 • As Reclamacións frente a empresarios declarados en situación de concurso.

O artigo 101 da LRJS indica que a través deste procedemento se poderán reclamar débedas dinerarias vencidas, esixibles e de cantía determindada que non excedan de seis mil euros e sempre e cando deriven dunha relación laboral.

A débeda dineraria ten que reunir unha serie de requisitos para que a solicitude poida admitirse: deberá ser determinada, é dicir, que se sepa con precisión a que montante ascende; deberá estar vencida, ou o que é o mesmo, que sexa reclamable desde o mesmo momento da presentación da solicitude inicial por superarse o prazo fixado para o seu pago; e por último, deberá ser esixible estando o debedor obrigado directamente ó seu pago.

En canto á cantía, esta non pode ser superior a 6000 euros

Debe ser posible practicar os actos de notificación ó empresario a través dos procedementos previstos no artigo 56 da LRJS (correo certificado con acuse de recibo, telégrafo, fax, correo electrónico ou calquer medio idóneo de comunicación ou transmisión de textos) ou, no seu defecto, mediante a entrega de copia da resolución ou de cédula ó destinatario ou a calquera das persoas as que se refire o artigo 57 do mesmo texto legal.

Non se podera continuar a tramitación se non é posible localizar o paradeiro da persona debedora, pois a Lei exclúe a posibilidade de que o requirimento se faga vía edictal, por razóns de seguridade xurídica. Neste caso concederase ó traballador un prazo de catro días para que presente demanda, se o estima convinte, en cuxo caso, procederase ó sinalamento dos actos de conciliación e xuízo de forma ordinaria. Noutro caso, procederase ó arquivo das actuacións.

Copia do contrato, recibos de salarios, comunicación empresarial ou recoñecemento da débeda, certificado ou documento de cotización ou informe de vida laboral ou calesquera outros documentos análogos dos que resulte nun principio de proba da relación laboral e da cantía da débeda. Polo tanto, non se trata dunha lista pechada, xa que se fala de documentos análogos. Pero hai que ter presente que si a débeda non se pode acreditar con algún documento adecuado para acudir a este procedemento, non quedará máis remedio que acudir ó procedemento que corresponda para celebrar un xuízo, aportando desta forma ó Xuíz as probas de que se dispoña (por exemplo, a declaración dunha testemuña, etc).

 • Documentación xustificativa de intento de previa conciliación ou mediación, cando ñesta sexa esixible conforme ó artigo 2 da lei procesal.

 • No caso de documentos privados, deberán presentarse os orixinais ou copia debidamente autenticada. En caso de presentarse copia simple, surtirá os mesmos efectos que a orixinal sempre que as outras partes non cuestionen a súa validez.

De conformidade có artigo 21 da LRJS, a defensa por avogado e a representación técnica por graduado social colexiado terá carácter facultativo na instancia.

Dicha petición se presentará, preferentemente, por medios informáticos, en caso de disponer de los medios adecuados para ello, pudiendo extenderse en el modelo o formulario que se facilite al efecto. En cuanto al contenido de la petición, en la misma se debe hacer constar:

La identidad completa y precisa del empresario deudor, los datos de identificación fiscal (NIF o CIF), domicilio completo y demás datos de localización, y en su caso, datos de contacto para la comunicación, por medios informáticos y telefónicos, tanto del demandante como del demandado.

Respecto al domicilio, hay que tener en cuenta que es una carga u obligación del demandante (y también del demandado) mantenerlos actualizados en todo momento.

Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.

No procedemento monitorio non se contempla acudir á publicación de edictos para requirir de pago ó demandado, posto que tal requirimento só pode realizarse persoalmente.

El detalle y desglose de los concretos conceptos, cuantías y periodos reclamados.

La solicitud inicial del procedimiento monitorio ha de presentarse, con carácter general, ante el Decanato o Servicio Común de Registro y Reparto adscrita a los Juzgados de lo Social del lugar de prestación de servicios o el domicilio del demandado, a elección del demandante.

Si los servicios se prestaren en lugares de diferentes poblaciones, el trabajador podrá elegir entre presentar su petición en el Juzgado de lo Social de alguno de los siguientes lugares:

 • en el Juzgado en que tenga su domicilio el trabajador

 • en el domicilio que figure en el contrato si el demandado puede ser encontrado y citado en él

 • o en el domicilio del demandado.

De ser varios demandados, el demandante podrá elegir el domicilio de cualquiera de los demandados.

Está exento de tasa judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Examen de la petición y admisión

Una vez presentada la solicitud inicial, junto con los documentos y copias anteriormente indicados, el Secretario Judicial procederá a su examen y, en su caso, admisión.

El Secretario Judicial completará, en su caso, los datos de identificación o que afecten a la situación empresarial, utilizando los medios de que disponga el órgano judicial.

De apreciar algún defecto subsanable concederá cuatro días para su subsanación.

Si el defecto fuera insubsanable o no se subsanara en el plazo de cuatro días, el Secretario Judicial dará cuenta al Juez para que resuelva sobre la admisión o inadmisión de esta petición inicial.

Requerimiento de pago al empresario

Admitida a trámite la petición inicial, se requerirá de pago al empresario, para que, en el plazo de diez días, abone al trabajador la deuda reclamada o formule oposición, alegando las razones por las que, a su entender, no debe en todo o en parte, la cantidad que le es reclamada.

Del requerimiento se dará traslado por el mismo plazo de diez días al Fondo de Garantía Salarial, plazo que se ampliará por otros diez días más, para el caso de que manifestase que necesita efectuar averiguaciones sobre los hechos de la solicitud, en especial, sobre la solvencia empresarial.

Concretamente, las posibilidades tras el requerimiento de pago son las siguientes:

PAGAR VOLUNTARIAMENTE

En este caso puede entregar la cantidad reclamada directamente al trabajador, lo que deberá acreditarse ante el Juzgado para que se acuerde el archivo de las actuaciones, o bien ingresar dicha cantidad en la cuenta de consignaciones del Juzgado, expidiéndose por el Secretario Judicial el correspondiente mandamiento de devolución a la persona peticionaria, procediéndose igualmente al archivo de las actuaciones.

No obstante, el interesado también puede solicitar que se realice una transferencia a una cuenta bancaria de su titularidad designada al efecto.

OPOSICIÓN POR ESCRITO AL PAGO DEL EMPRESARIO O DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL:

El Juzgado dará traslado del escrito al peticionario para que, si lo estima oportuno, pueda presentar en el plazo de cuatro días la demanda correspondiente, en cuyo caso, se procederá al señalamiento de los actos de conciliación y juicio en la forma ordinaria prevista.

De no presentarse la demanda se archivarán las actuaciones.

OPOSICIÓN SÓLO EN CUANTO A PARTE DE LA CANTIDAD RECLAMADA DEL EMPRESARIO O DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

El peticionario podrá solicitar del Juzgado que se dicte resolución acogiendo la reclamación en cuanto a las cantidades reconocidas o no impugnadas.

Esta resolución servirá de título ejecutivo que el peticionario podrá solicitar por un simple escrito, sin necesidad de esperar a que se resuelva el procedimiento que, en su caso, se tramite por las cantidades controvertidas.

DEJAR TRANSCURRIR EL PLAZO SIN PAGAR NI FORMULAR OPOSICIÓN

En este supuesto, se pondrá fin al proceso monitorio mediante un decreto del Secretario Judicial y dará traslado al peticionario para que, en su caso, solicite el despacho de la ejecución, bastando para ello con una mera solicitud.

En esa solicitud, el demandante podrá hacer constar los bienes del demandado de los que tenga conocimiento a efectos de proceder a su embargo, debiendo indicar si los considera suficientes para cubrir las cantidades reclamadas.

Es importante tener presente que el auto que se dicte despachando ejecución puede servir de título bastante a los fines de la garantía salarial que proceda según la naturaleza de la deuda, en aquellos supuestos de insolvencia o concurso de acreedores del empresario que tenga lugar con posterioridad al despacho de la ejecución.

Es decir, con ese auto, por ejemplo, podrán pedirse las prestaciones que correspondan al FOGASA o al organismo que corresponda, cuando se den los requisitos legales necesarios para ello.